Kruis

DRAFT

We hebben gezien, hoe bijzonder Jezus was. Johannes begint met te stellen “Het Woord was bij God, en het Woord was God, en het Woord is vlees geworden.” Dit is het antwoord van God, om de schepping, die verloren was door de zondeval, opnieuw tot zijn doel te brengen. Reeds in Genesis 3:9 lezen we dat God zegt: “Mens, Waar zijt gij ?”

Het kruis:

 1. Symbool ==> Christen ? De kern vanhet Christelijke geloof, is niet de gekruisigde Christus, maar zijn opstanding uit de dood, waardoor hij opnieuw de band tussen God en de mens herstelde.
 2. Dood Christus <> Socrates <> Oorlogshelden <> Palestijnen <> Chinese student
 3. Ik heb het christelijke geloof niet nodig …
 4. Grondoorzaak zonde = verbroken relatie met God

Û Verloren zoon

?? Wat maakt het uit, als we toch allemaal in hetzelfde schuitje zitten ??

 1. Zonde verontreinigd… Zelfs een kleine zonde
 2. Zonde heeft macht: Verslavend
 3. Zonde verdient straf (Rom 6:23 Het loon van de zonde is de dood)
 4. Zonde maakt scheiding (tussen God en mens)

 1. Wat heeft God gedaan ?
 2. Wat zijn de gevolgen ?

 Machten van de dood ontwapend (Kol 2:15)

 Hij toonde Zijn liefde

 Hij toonde vergeving

 1. Gerechtvaardigd: We verdienen straf, maar Jezus heeft ze gedragen
 2. Betaling van losprijs voor slaaf. (Het leven is als een doolhof, maar ik heb een uitweg gevonden door Jezus Christus)
 3. Plaatsvervangend offer. (vroeger zonden vergeven door handen op volmaakte offerdier te leggen)
 4. God was in Christus. Verloren zoon kon thuiskomen

Jezus = volledig God & volledig mens

Als mens begrijpt Hij onze moeite, vreugde en verzoeking

Þ persoonlijke relatie

Als God heeft Hij macht, tot vergeving en kracht.

We lezen in Luc 23:43 “…. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn….” Het paradijs was de oorspronkelijke plaats waar God de mens geplaatst had, voor de zondeval. Deze belofte doet Jezus aan het kruis, tegen de twee beulen die naast hem gekruisigd zijn.

Het kruis:

Het kruis bestaat uit een vertikale paal, geplant in de aarde, en gericht naar de hemel. Daarop wordt een horizontale balk bevestigd als symbool van een brug tussen zonde en vergeving, tussen dood en eeuwig leven.

1 Cor 2: 2 Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.1 Cor 2:23 doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, 24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.

Allen hebben gezondigdRom 3: 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Gevolgen: vervuilingMarc 7: 21 Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, 22 diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. 23 Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

Gevolgen: machtJoh 8: 34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde.

Gevolgen: StrafRom 6: 23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Gevolgen: scheidingJes 59: 2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

Om niet … Uit genade … Zoenmiddel …Rom 3: 21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden; 26 om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.2 cor 5: 19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.

ConclusieJes 53: 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

Grondoorzaak: verbroken relatieGen 3: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. 7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten. 8 Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof. 9 En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij?

PersoonlijkGal 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Gevolgen van het kruisCol 2: 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.1 Petr 2: 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;Rom 5: 1* Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,Rom 3: 26 om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.Rom 3: 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.Marc 10: 45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.Joh 8: 36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.Heb 10: 4 want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen.Heb 10: 1* Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken.1 Joh 1: 7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Cicero over het kruisigen:

<De wreedste en gruwelijkste vorm van marteling. Jezus werd uitgekleed en vastgebonden om gegeseld te worden. Eusebius, de Romeinse geschiedschrijver uit de derde eeuw beschrijft de Romeinse geseling als volgt: “…De aderen van het slachtoffer kwamen blood te liggen, en de spieren, zenuwen en ingewanden werden zichtbaar”. Jezus werd toen naar de legerplaats gebracht waar men Hem een doornenkroon op het hoofd zette. Hij werd bespot door een bataljon van 600 soldaten en in het gezicht en op het hoofd geslagen. Toen werd Hij gedwongen de zware dwarsbalk van het kruis te dragen op zijn bloedende schouders, todat Hij eronder bezweek. Toen zij de plaats van de kruisiging bereikten, werd Hij opnieuw uitgekleed. Hij werd op het kruis gelegd en spijkers van 15 cm werden door zijn onderarmen geslagen, net boven de polsen. Zijn knieën werden opzij gebogen zodat de enkels konden worden vastgespijkerd, dwars door de Achillespees. Hij werd opgetild aan het kruis, dat vervolgens in een gat in de grond werd gezet. Daar bleef Hij hangen, in de hitte van de zon, met ondraagelijke dorst, blootgesteld aan de spot van de menigte. Hij hing daar in ondraagelijke pijn, zes uren lang, terwijl het leven langzaam uit Hem wegvloeide.

Het zwaarste deel van zijn lijden was echter niet de lichaamelijke marteling, of het verworpen zijn door de wereld, of in de steek gelaten door zijn vrienden. Het zwaarste was de geestelijke kwelling: het afgesneden zijn van God zijn vader voor ons – in het dragen van onze zonden.