Wat wij geloven

De basis van ons geloof wordt gevormd door de bijbel, die we beschouwen als een weergave van wat God liet opschrijven door vele mensen, die Hem oprecht dienden. Daarom geloven we in God als de schepper van de hemel en al wat daarin is en van de aarde met alles wat daarbij hoort, dus ook de mensen. God had en heeft nog steeds een plan met de mensen. De eerste mensen stelde Hij als beheerders over planten en dieren aan op een plaats, die wel het paradijs wordt genoemd. Helaas was daar ook de tegenstander van God die de duivel of satan wordt genoemd.

De zonde van de mensen

Het lukte de duivel, die in de vorm van een slang verscheen, om de eerste mensen te verleiden en ongehoorzaam aan God te laten worden. Zo begon de duivel invloed te krijgen op de aarde. Er bleven wel steeds mensen, die God dienden en gehoorzaam probeerden te zijn, maar vele mensen gingen hun eigen weg en deden van alles wat God verbiedt, zoals overspel, diefstal, moord. De bijbel noemt datgene, wat men doet als men ongehoorzaam is, zonde. In de bijbel wordt gezegd dat alle mensen gezondigd hebben. Dat kunnen ook kleine zonden zijn, maar het maakt wel dat zij daardoor de mogelijkheid missen om te worden zoals Gods bedoeling is.

Jezus Christus kwam voor onze zonden

Als oplossing daarvoor heeft God Zijn Zoon gezonden naar deze wereld. Hij werd verwekt door de heilige Geest bij een gelovige jonge vrouw Maria, die maagd was en kreeg de naam Jezus. Toen Hij ongeveer 30 jaar was, werd Hij gedoopt in water en werd vervuld met de heilige Geest van God.

Daarom werd Hij ook wel Christus genoemd, wat gezalfde betekent.

Toen begon Hij aan het werk, waarvoor Zijn Vader, God, Hem had bestemd. Hij verkondigde de blijde boodschap, het evangelie, dat zegt dat God omziet naar de mensen en hun zonden wil vergeven. Hij toonde Wie God werkelijk is: een Vader in de hemel, die vol liefde, bewogenheid en genade is. Jezus liet zien dat daar waar God regeert, herstel is van de beschadigde mens. Hij genas zieken, blinden gingen zien, doven gingen horen en verlamden konden weer lopen. Hij bevrijdde mensen van duivelse invloeden. Boze machten, die het leven van mensen beheersten, werden uitgeworpen.

Jezus Christus stierf voor onze zonden

Hoewel vele mensen blij waren met deze boodschap, probeerden de kerkelijke leiders van die tijd Jezus op allerlei manieren tegen te werken. Uiteindelijk lieten zij Hem gevangen nemen en na een soort schijn-rechtspraak ter dood veroordelen. Hij werd aan een kruis genageld en naast Hem hingen aan kruisen twee misdadigers. De bijbel maakt duidelijk dat wij eigenlijk de dood verdienden omdat wij allen op een of andere manier gezondigd hebben. Jezus Christus werd gekruisigd, hoewel Hij nooit gezondigd had en dus onschuldig was. Voor God had Jezus onze zonden op zich genomen.

Jezus Christus stierf, maar na drie dagen werd Hij opgewekt uit de dood. Hij toonde zich toen aan vele mensen, die God dienden. Zo mogen wij ook aanvaarden dat wij dood waren voor God door onze zonden, maar dat door de dood en opstanding van Jezus Christus wij nu ook levend zijn geworden voor God.

Geloven in Jezus Christus

Een voorwaarde om vrij te komen van onze zonden is: geloven in Jezus Christus en in wat Hij heeft gedaan.

Daarom zegt de bijbel in Johannes 3:16: “Alzo lief heeft God de wereld gehad (dat is dus geldig voor ieder mens) dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

In het kort gezegd; we geloven in vergeving van alle zonden als we met berouw bij God komen en geloven dat Jezus voor onze zonden is gestorven.

Maar God wil meer met ons. Zijn Zoon liet tijdens Zijn leven op aarde zien hoe wij zouden moeten leven; niet het eigen belang op de eerste plaats, maar Gods belang en dat is God en de medemens liefhebben.

Het nieuwe leven door de heilige Geest

Jezus Christus had beloofd dat Hij, nadat Hij naar de hemel zou zijn gegaan, de heilige Geest van God zou geven aan ieder, die daar om zou vragen. Die Geest wijst de weg om te leven zoals God dat wil. Men ontvangt innerlijke kracht, steun en troost waar dat nodig is. Dat maakt dat het niet meer moeilijk is om Gods geboden te houden.

Dit is een ervaring waarvan velen van ons kunnen getuigen. Wij geloven ook dat we uit Gods hand eeuwig leven hebben ontvangen. Ons natuurlijk lichaam zal wel sterven, maar onze ziel en geest (de onzichtbare innerlijke mens) zullen voor altijd bij God mogen zijn.

De strijd van de eindtijd

We leven nu in een tijd waarin de problemen zich opstapelen. De misdaad neemt toe, er zijn oorlogen en vele mensen moeten vluchten. We geloven dat Jezus Christus spoedig zal terugkomen op de aarde en met Hem de gelovigen, die al gestorven zijn. Dan zal er een tijd van vrede zijn, waarin alles weer zal worden hersteld.

Het eeuwige oordeel

Daarna zullen alle doden worden opgewekt en zal God hen oordelen over wat zij in hun leven hebben gedaan. Gods oordeel is volmaakt rechtvaardig en houdt dus rekening met alles wat iemand kon doen en met de gesteldheid waarmee hij dat deed.

Daarna zal er een nieuwe aarde zijn en een nieuwe hemel waarin Gods koninkrijk voor eeuwig zal zijn. Er zal dan eeuwige vrede en blijvend herstel zijn voor iedereen die God en Jezus Christus wil dienen.

Een persoonlijk geloven

Dit is een globale verwoording van datgene wat wij geloven. We zijn van mening dat geloven in God en in Jezus Christus heel persoonlijk is. God wil met een ieder een persoonlijke relatie hebben. Hij kent ons bij onze naam, iedereen is belangrijk voor Hem. Hij weet van onze problemen, ziekten, angsten, ja, Hij weet alles wat in ons hart leeft. We mogen met al onze noden bij Hem komen en we geloven dat Hij ons hoort als we bidden en dat Jezus voor ons bidt. Dat geeft ons moed om verder te gaan in dit leven.

Samen geloven

Het is Gods bedoeling dat de gelovigen regelmatig samenkomen om elkaar te bemoedigen, elkaar te helpen en voor elkaar te bidden.

Daartoe worden op tal van plaatsen op iedere zondag en soms ook door de week samenkomsten gehouden. Daar wordt dan gezamenlijk gezongen en wordt een prediking gehouden aan de hand van bijbelteksten. Men kan gebed vragen voor een bepaalde nood in zijn of haar leven. Verder zijn de samenkomsten belangrijk voor onderling kontakt. Men voelt zich verantwoordelijk voor elkaar en kan zo daadwerkelijk het gebod uitoefenen dat men elkaar liefde moet betonen.

April 1998 PK

Volle Evangelie Gemeente Mortsel V.Z.W. Eggestraat 27